Meaning of 'hunter'

  • வேட்டைக்காரன்
  • வேடுவன்

Related Phrases

  • book hunter அரிய நூல்களை சேகரிப்பவர்
  • hunter clip வேட்டைப்பரிநன்னி
  • pot hunter சட்டங்களைப் புறக்கணித்துவிட்டு, ஆதாய (அ) உணவு வேண்டி வேட்டையாடுபவர்

Synonyms


Browse English to Tamil Dictionary